Aanmeldingen en Contributies

Als lid komt iedereen in aanmerking die een dienstverband heeft gehad met de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen N.V.(Royal Interocean Lines).
Andere belangstellenden worden graag verwelkomd als donateur.
Voor donatie en/of het overmaken van contributie kunt U de betaling doen aan de Penningmeester op bankrekening: NL14 INGB 0000 048 656 t.n.v. Ver. Oud Personeel der KJCPL , BIC-code: INGB NL2A.

Als gevolg van het dalende ledental, is in de ALV van 2023 een aanpassing van het contributie-model besproken. Tevens heeft het bestuur voorgesteld, om de steeds verder stijgende kosten vooral van de RIL-Post het hoofd te bieden, om de contributie licht te verhogen. Het resultaat van een en ander staat hieronder in de tabel weergegeven.

Soort Lid Contributie 2023 Contributie 2024
Gewone leden € 20,-- € 25,--
Leden voor het leven € 10,-- (vrijwillige) € 25,-- (verplicht)
Beperkte leden
(zonder stemrecht)
€ 10,-- € 10,--
Donateurs € 10,-- € 10,--

Weduwen kunnen vol lid met stemrecht worden van de vereniging tegen de contributie van € 25,-- per jaar. Weduwen die daar geen belangstelling voor hebben kunnen beperkt lid worden tegen een jaarlijkse bijdrage van € 10,--.

Contributie dient elk jaar betaald te worden vσσr 1 April van het lopende boekjaar.
Bij achtereenvolgens 2 jaar niet betalen van het lidmaatschap is het bestuur gerechtigd om het lid uit te schrijven, waarmee het lid ook wordt geschrapt van de adressenlijst van de RIL-Post en geen uitnodiging zal ontvangen voor de reunie.
Evenals de leden zullen ook de donateurs 4 keer per jaar het verenigingsblad - de RIL-Post – ontvangen. Mocht U niet zeker zijn van Uw lidmaatschap, dan is het verzoek dit na te vragen bij de Penningmeester, zodat hij het juiste bedrag door kan geven.

Om administratieve lasten te voorkomen wordt U verzocht het juiste bedrag over te maken. Aanmeldingen voor nieuwe leden of donateurs kunnen schriftelijk worden gedaan bij het secretariaat of per e-mail aan de secretaris